Algemene informatie voor nieuwe ouders

Informatieavond

Onze informatieavond zal plaatsvinden op 11 september 2017 aanvang 19.30 uur. Tijdens deze informatieavond krijgt u informatie over de gang van zaken in de onderbouw. Ook krijgt u deze avond de gelegenheid om de school te bekijken.

26 januari 2017 hebben we open huis en kunt u uw kind aanmelden op onze school.

Van 9.00 – 11.30 uur bent u welkom om samen met uw kind onze school te bezichtigen.  Er is dan sprake van een vooraanmelding. Het formulier hiervoor vindt  u hier

De aanmeldprocedure sluit 9 februari 2017, wilt u voor deze tijd uw aanmelding inleveren bij school? Dit kan zowel op papier als digitaal: info@onderdelinde.nl 

Voor meer informatie over de school kunt u een afspraak maken met de directeur, Marly Fleuren: 077 3984777

 

Procedure nieuwe leerlingen:

 

De gehanteerde procedure bij Dynamiek Scholengroep.

Centrale aanmelding (onderinstroom)

Bij de centrale aanmelding, jaarlijks in januari, melden ouders hun kind aan dat in het schooljaar daarna 4 jaar wordt.

Formeel beschouwen we deze aanmelding als een “vooraanmelding”. We kunnen en willen op het moment van aanmelding, vaak vele maanden voorafgaande aan de dag dat de kinderen 4 jaar worden, niet al inschatten of de school passend onderwijs kan bieden. Kinderen, zeker op deze jonge leeftijd, ontwikkelen zich sprongsgewijs.

 Uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt, voert de school een intakegesprek met de ouders. Door het aanmeldformulier deel 2 te ondertekenen in dat gesprek, bevestigen de ouders de aanmelding. De ouders geven daarbij ook aan wie, of welke instanties, relevante informatie over hun kind kan geven m.b.t. de voorgeschiedenis en de actuele situatie.

Zijn er geen specifieke ondersteuningsbehoeften, dan bevestigt de school de inschrijving schriftelijk.

Bij specifieke vragen wordt samen met ouders overwogen of het nodig is om verder te onderzoeken of de school aan de begeleidingsbehoeften van het kind kan voldoen, al dan niet met basisondersteuning of extra ondersteuning.

 

Als er sprake is van extra ondersteuning vult de school een HGPD-formulier in en brengt de ondersteuningsbehoeften in kaart.

Als de school twijfelt of ze de ondersteuning kan bieden of als ze op zoek zijn naar een passend alternatief wordt het Ondersteuningsloket ingeschakeld, binnen 6 weken na de aanmelding.

Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de datum waarop het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders bericht over de stand van zaken van de besluitvorming over de toelating van de leerling.

Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van het kind, dan heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. Met ouders wordt schriftelijk gecommuniceerd dat het gaat om een tijdelijke inschrijving in afwachting van de bevindingen tijdens de onderzoeksperiode.

Als het ondersteuningsprofiel niet past of als de noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van een leerling een onevenredige belasting vormen voor de school/het team of de andere leerlingen, kan Dynamiek Scholengroep de leerling weigeren. Als het bevoegd gezag een leerling weigert, zal het deze beslissing moeten onderbouwen.

Dynamiek Scholengroep  bespreekt de weigering tot toelaten met de ouders. Dynamiek Scholengroep  moet er dan wel voor zorgen dat de leerling op een school elders wordt toegelaten.

 

Uit art. 18a lid 6 sub c WPO blijkt dat het SWV tot taak heeft te beoordelen of een leerling in

aanmerking komt voor een Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs en hiervoor een

Toelaatbaarheidsverklaring  (TLV)af te geven. De criteria en procedure worden geregeld in het

ondersteuningsplan van het SWV.

 

Het ondersteuningsplan van SWV PO 31.01 Noord-Limburg vermeldt hoe dat een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Zie: http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/images/overige_pdf/Toewijzing%20van%20ondersteuning%20en%20het%20afgeven%20van%20TLV%20Sbo%20en%20SO.pdf

 

 Stappenplan

 

·         In januari doen ouders de vooraanmelding bij de school van hun keuze. Het formulier: “Aanmeldformulier deel 1: vooraanmelding”wordt hier voor gebruikt. 

·         De school zet in de jaarplanning weg in welke week de ouders uitgenodigd moeten worden voor een intakegesprek. Zij verstuurt de uitnodiging, na overleg met de betrokkenen bij het . 

·         12 weken voor plaatsing screent de school het formulier deel 1 op onvolledigheid en bijzonderheden en markeert die. De kindgegevens worden op het formulier ouderverklaring ingevuld.

 

·         De school nodigt ouders, minimaal 10 weken voor de officiële plaatsingsdatum, uit voor een intakegesprek met de leerkracht, IB-er of directeur.

 

·         Ouders melden formeel aan middels het ondertekenen van het aanmeldformulier  deel 2 tijdens dit gesprek. Ouders ontvangen de schoolgids van het betreffende schooljaar. De intakeformulieren , (bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3) waaronder de verplichte Ouderverklaring leerlinggewicht, worden samen met ouders ingevuld.

 

·         De school verzamelt z.s.m. de nodige informatie. Met toestemming van ouders worden gegevens  opgevraagd bij relevante voorzieningen (de vorige school, voorschoolse begeleidingsinstanties,  externe instanties, etc.). 

·         De school schat op basis daarvan in of ze voldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

·         Bij een positief besluit stelt de school de ouders hiervan op de hoogte middels een schriftelijk “bevestiging van inschrijving”. De brief wordt, 6 weken voor de plaatsing, verstuurd door de administratie.

 

·         De leerling wordt ingeschreven.

 

·         Bij twijfel vult de school een HGPD-formulier in waarna de ondersteuningsbehoefte in kaart wordt gebracht. De volgende vragen moeten dan worden beantwoord.

o    wat heeft de school (extra) nodig om aan deze hulpvragen te kunnen voldoen?

o    kan de school dit bieden?

o    wat is het advies van ketenpartners?

 

·         Als de school een positief besluit neemt  bespreekt ze de ondersteuningsbehoefte met de ouders. De administratie stuurt de ouders een schriftelijk “bevestiging van inschrijving”.

·         Als de basisschool twijfelt over de mogelijkheden om zelf tot plaatsing over te gaan, dan vraagt de school het Ondersteuningsloket van Dynamiek Scholengroep om mee te denken in het zoeken naar de juiste schoolkeuze. Deze vraag wordt binnen de termijn van de eerste 6 weken aan het OSL gesteld. De aanmelding bij het OSL geschiedt middels het aanmeldformulier dat ook door de ouders is getekend. Ouders zijn aanwezig bij het OSL-gesprek.

Het Ondersteuningsloket brengt binnen 4 weken, na overleg met alle betrokkenen, een bindend advies uit over toelating tot een reguliere school van Dynamiek al of niet met ondersteuning op zorgniveau 3 of geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor een school voor Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs (conform de procedure van het samenwerkingsverband)

 

·         Uiteindelijk doet de school de ouders een schriftelijk aanbod voor een school die het kind de nodige extra ondersteuning kan bieden en die bereid is om het kind toe te laten.

 

Niet eens met het besluit

 

Ouders die het niet eens zijn met het genomen besluit van het bestuur kunnen de onderwijsconsulenten inschakelen. Onderwijsconsulenten kunnen bemiddelen in de fase waarin nog geen geschil aanhangig is bij de Geschillencommissie passend onderwijs of bij de rechter.

Advies en ondersteuning van de Onderwijsconsulenten is kosteloos voor ouders.

Informatie hierover is te vinden op:www.onderwijsconsulenten.nl. Het contactadres is info@onderwijsconsulenten.nl.  

Voor scholen en instanties geldt dat als zij een aanmelding willen doen bij Bureau Onderwijsconsulenten, ouders hiervan op de hoogte moeten zijn en er akkoord mee gaan.

 

Ouders die het niet eens zijn met een beslissing van Dynamiek Scholengroep inzake toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen een verzoek indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs, voor de behandeling van het geschil.

De Geschillencommissie passend onderwijs gaat over drie kwesties:

- de toelating tot de school van het kind met een extra ondersteuningsbehoefte,

- de verwijdering van een leerling,

- het ontwikkelingsperspectief.

De Commissie brengt binnen10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het oordeel houdt rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het samenwerkings-verband waar het bestuur van de school automatisch bij is aangesloten.

 

 zie: http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar-besluit-toelaatbaarheid

Of er kan een procedure opgestart worden in het kader van de rechten van de mens.

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-college-voor-de-rechten-van-de-mens

Tussentijdse aanmelding (zij-instroom)

·         Van tussentijdse aanmelding is sprake als een leerling op een school zit maar waarbij de ouders overwegen om hun kind op een andere school te plaatsen. Ook dan geldt de 6- tot 10-wekentermijn, die ingaat op het moment dat de ouders het aanmeldformulier op de beoogde nieuwe school hebben ondertekend.

·         Voor de wet geldt de nieuwe school als zorgplichtige school, ook al zit het kind op een andere school. De nieuwe school zal dus moeten onderzoeken of het kind op deze school passend onderwijs kan worden geboden maar kan daarbij, mits voldoende onderbouwd, de inschatting resp. het aanbod van de vorige school overnemen.

  

 

De eerste schooldag

 

De eerste schooldag is de dag na de vierde verjaardag. Uitzondering hierop zijn de kinderen die in het schooljaar vóór 1 oktober vier jaar worden. Deze kinderen komen direct vanaf de zomervakantie naar de basisschool.

Noodbel

Het is voor ons als school erg belangrijk om in geval van nood de juiste personen snel te kunnen bereiken. Dat hoeven niet persé de ouders te zijn, de eerste opvang kan ook door grootouders, oppas of buren gedaan worden. Als wij maar weten wie we moeten bellen in geval van nood.

Daarom vragen we u om deze noodbel in te vullen en in te leveren bij het intakegesprek met de school.