De zorg voor de kinderen

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uitnodiging om naar de open dag te komen. Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen in onze school. Wij proberen u dan een beetje de sfeer op onze school te laten proeven, u kunt er terecht met uw vragen en kennismaken met de leerkrachten

Tijdens deze kijkmorgen kunt u eventueel uw kind al aanmelden. Verder komen er ook nog twee momenten waarop u uw kind kan aanmelden. In verband met de organisatie van de groepen voor het nieuwe schooljaar vinden wij het prettig om zo vroeg mogelijk te weten hoeveel kinderen er gedurende het nieuwe schooljaar instromen.

 

Op het einde van het schooljaar wordt voor de kinderen, die in het daaropvolgende schooljaar naar school komen, een kennismakingsmiddag georganiseerd. De kinderen kunnen kennismaken met de leerkracht en hebben dan de school en hun klasgenootjes al een keer gezien.

 

Kinderen die vóór 1 oktober vier jaar worden, mogen bij aanvang van het nieuwe schooljaar meteen naar school komen (gastleerling); zij worden in groep 1 geplaatst.

Kinderen die ná 1 oktober jarig zijn, mogen op de dag nadat het  vier jaar wordt, naar school komen; Voordat ze naar school komen worden ze uitgenodigd voor een kijkmoment.

 

Onze afspraak voor de instromers is op school als volgt:

“Alle kinderen mogen op de eerste dag ná hun vierde verjaardag naar school komen. Aan het einde van het schooljaar wordt het vaak wat onrustiger in school. Voor sommige kinderen is het moeilijk om te wennen in deze periode. Met ouders wordt besproken of het wenselijk is dat het kind in deze periode start.

 

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat.  Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind  komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Tien weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek. Zes tot 10 weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.

Tijdens het lopende schooljaar kunnen kinderen van andere scholen op “Onder de Linde” worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Wij vinden het prettig als u uw kind bij deze aanmelding meeneemt. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht en de nieuwe klasgenootjes.

 

Wanneer een kind tussentijds of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs onze school verlaat, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport toegestuurd.

 

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen op “Onder de Linde”

Samen werken aan onderwijs dat zo goed mogelijk past bij elk kind en proberen rekening te houden met verschillen tussen kinderen, hoort bij zorgverbetering, bij onderwijs op maat. Op onze school neemt dit een belangrijke plaats ingenomen en is herkenbaar in activiteiten van alledag.

Van iedere leerling wordt een leerlingendossier aangelegd, waarin persoonlijke gegevens, leerling­besprekingen, verslagen van gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgege­vens bewaard worden. De interne begeleider en de directeur hebben inzage in deze mappen, evenals de inspecteur indien deze daarom verzoekt. Ook u kunt desgewenst de inhoud van het dossier van uw kind raadplegen.

 

Het dagelijkse werk van de kinderen wordt door de leerkracht nagekeken en van feedback voor­zien. Soms schrijft de leerkracht er een beoordeling bij in de vorm van een punt of woordbeoor­deling. Vooral in de onderbouw wordt er veel werk direct mee naar huis gegeven. In de hogere groepen worden de opdrachten veelal in schriften gemaakt. Het dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst door middel van methode-afhankelijke toetsen of door ons zelf ont­worpen proefwerkjes. De neerslag hiervan, de schriften en het overige werk van de kinderen liggen tijdens de rapportbesprekingen voor u ter inzage. Ook worden veel gegevens verzameld door goed te observeren.

Op school maken wij gebruik van het Cito- leerlingvolgsysteem. Dit systeem van toetsen en begeleidings-materialen helpt de leerkracht om elk kind over een langere periode te volgen. Op vaste momenten in het jaar worden deze methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De uitslagen, die onderverdeeld worden in I t/m V scores, zijn maatgevend voor de instructie die het kind krijgt. Kinderen met een lagere score zullen intensiever begeleid worden.  De uitslagen van deze toetsen worden in de computer opgeslagen. De verrichtingen van ieder kind kunnen zodoende op de langere termijn over de gehele schoolloopbaan worden gevolgd. Dit leerlingvolgsysteem geeft antwoorden op vragen als: gaat het kind wel vooruit, is er sprake van stilstand of zelfs achterstand? De aanwijzingen, die het systeem geeft, helpen de leerkracht om het kind gericht verder te helpen, het onderwijsaanbod en/of de instructie aan te passen.

In groep 0-1-2 maken we gebruik van het leerlingobservatiesysteem Kijk!. Dit geeft ons de mogelijkheid om kinderen goed te kunnen volgen in hun algehele ontwikkeling en hier vervolgens ons aanbod op af te stemmen.

 

Op soiaal-emotioneel gebied maken we gebruik van het signaleringssysteem SCOL. Ook hier geldt dat de uitslagen geanalyseerd en besproken worden met de IB’er en/of de gedragssspecialist. Indien nodig worden hier interventies op gezet.

  

De voorzieningen voor de zorg op “Onder de Linde”

 De leerkracht kan de hulp inschakelen van de interne begeleider. Samen kijken zij hoe het kind verder geholpen kan worden met het leer- en/of gedragsprobleem. Ook ouders kunnen bij de IB’er terecht.

 

Op basis van verdiept pedagogisch-didactisch onder­zoek stelt de interne begeleider samen met de leerkracht een plan van aanpak op. De leerkracht gaat dan werken volgens dit plan van aanpak. Het kan ook zijn dat de uitvoering van het plan gedaan wordt door een ondersteuner. Dit kan een leerkracht of een ambulant begeleider zijn.

 

Binnen het cluster is er driewekelijks overleg tussen de IB’ers en een medewerker van het BCO. In dit overleg vindt intervisie plaats en worden leerlingen besproken waar de IB’ers vragen over hebben waardoor IB’ers met en van elkaar kunnen leren.
Mochten de handelingsadviezen en de handelingsplannen niet het gewenste effect hebben, dan kan er hulp gevraagd worden aan externen.

 “Onder de Linde” kent ook groepsbesprekingen. Deze vinden driemaal per jaar plaats. De lopende handelingsplannen, resultaten van pas afgenomen toetsen en zaken die opvallen worden dan besproken.

 

Ziek thuis of in het ziekenhuis en daardoor schoolproblemen?

Ziekte en medische handelingen kunnen bij kinderen leerproblemen veroorzaken. De eigen school blijft verantwoordelijk voor het continueren van het onderwijs. Extra hulp kan gegeven worden door “de consulent onderwijs zieke leerlingen” van het Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO). Voor leerlingen die opgenomen zijn in het ziekenhuis en voor zieke leerlingen thuis kunt u contact opnemen met het B.C.O. te Venlo via telefoonnummer: 077-3519284.


Ook kunt u de verpleging vragen contact op te nemen met de consulent.

 

Waarom is onderwijs aan zieke leerlingen belangrijk?

·                Het is belangrijk om de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk gaande te houden. Leren en ontwikkelen hebben een belangrijke plaats in het leven van jonge mensen en behoren ook tijdens ziekte niet te onderbreken.

·                Juist in een periode van ziekte is het voorkomen van isolement, het onderhouden van contacten met de “buitenwereld”, het ervaren van uitdagingen en het leveren van prestaties van groot belang

Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk: www.ziezon.nl.