Identiteit en missie

 

 Onder de Linde: waar kinderen hun tweede thuis vinden!

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan.

Het is onze taak en ons streven om onze kinderen optimale kansen te bieden voor een eigen plaats in de maatschappij. Wij leren hen daartoe in een open sfeer, waarin respect bestaat voor zichzelf, de ander en het andere, de nodige kennis en vaardigheden. Zij ontwikkelen zich in een om­geving die enerzijds geborgenheid en veiligheid biedt en hen anderzijds uitdaagt.

Een geregeld contact tussen school en huis is daarom onontbeerlijk. Uw belangstelling en mede­werking hierbij wordt door ons zeer op prijs gesteld. “Onder de Linde” is een school met een open karakter, waar ouders serieus genomen worden.

 

 

Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem waarbij wij niet alleen accepteren dat er verschillen tussen kinderen bestaan, maar ook daadwerkelijk deze verschillen gebruiken als uitgangspunt voor ons werken. De individuele problemen van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen krijgen een hoge prioriteit waar het gaat om de taalontwikkeling en het leren rekenen. We hebben ook extra aandacht voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Daarnaast heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen onze bijzondere aandacht. Er is aandacht voor de sfeer waarbinnen het leren plaatsvindt en aandacht voor de onderlinge betrek­kingen.

 

We hebben een deskundig en goed geschoold team met hierin verschillende specialisaties. Meerdere leerkrachten hebben een master op HBO-niveau afgerond.

 

Met ons onderwijs beogen wij meer dan alleen maar het beheersen van leerstof. Het onderwijs was voorheen gericht op het aanleren van kennis. De nabije toekomst zal er een verschuiving plaatsvinden van kennis naar vaardigheden, waarbij een basiskennis natuurlijk noodzakelijk blijft.

 

Het onderwijs is sterk in verandering en wij ook.

We zijn ons aan het oriënteren op welke wijze we onderzoekend leren vorm willen geven in ons onderwijs en volgen hier ook teamscholing voor.

We zijn gestart met thematisch werken in alle groepen van de school en willen dit uitbreiden en implementeren.